Specialty Coffee Association

IRAN
 

کاتورا Caturra


کاتورا Caturra

یک موتانت خالص کوتاه قد از بوربون قرمزو یا زردرنگ که دارای میان گروهای کوتاه می باشد و در سال 1937 در برزیل یافت شد.

دارای تولید محصول بالا، برگها و میوه های آن دارای مشخصات مشابه واریته های بوربون می باشد.

می تواند تولید گیلاسهای قرمز و یا زرد کند و مانند گونه بوربون نسبت به تمامی بیماریها و آفات آسیب پذیر است.