Specialty Coffee Association

IRAN
 


نگهداری قهوه سبز

تاکنون،; همه قهوه ها در گونی بسته بندی و توسط کانتینر به برشته کننده‌ها، ماه ها پس فرآوری ارسال می شدند.; برشته کننده و وارد کننده ها بارها این تجربه را داشتند که طعم قهوه در محل برداشت،; در نمونه ... ادامه مطلب


فعالیت آبی و میزان رطوبت Water Activity And Moisture Content

فعالیت آبی نشان دهنده قدرت اتصال بین آب و مواد خشک دانه قهوه و دیگر مواد غذایی است.; میزان فعالیت آبی نشان دهنده احتمال ورود یا خروج رطوبت از دانه است که به نوبه خود بر واکنش دانه با محیط نگهداری و ... ادامه مطلب


تغییرات فیزیکی در طول برشته شدن Physical Change During Roasting

برشته کردن سبب تغییر رنگ،; کاهش رطوبت،; افزایش حجم و ترد شدن دانه قهوه می شود.; در حالی که تمامی حرفه‌ای ها از روی رنگ دانه میزان برشته شده را مشخص می کنند .;اما توافقی وجود ندارد که کدام میزان برشت... ادامه مطلب
توسعه اسید در طول برشته کاری قهوه Development Of Acids During Roasting

اسیدیته به قهوه حس نشاط،; ظرافت،; پیچیدگی و شفافیت می دهد.; اگر چه تعداد زیادی از مصرف کنندگان قهوه بر این باورند که اسیدیته باعث تلخی و ناخوشایند شدن قهوه می شود. قهوه بدون اسید بسیار بی مزه و خست... ادامه مطلب


توسعه آروما در طول برشته کاری قهوه Aroma Development During Roasting

توسعه آرومای مطلوب تا چند دقیقه پس از برشته کردن آغاز نمی‌شود.; توسعه سریع ترکیبات آروماتیک فرار هنگامی که رطوبت به کمتر از ۵ درصد می رسد اتفاق می افتد.; واکنشهای کاراملیزاسیون و میلارد به علاوه تجزیه... ادامه مطلب


واکنش های میلارد و کاراملیزاسیون Millard Reaction and Caramelization

همانطور که گفته شد،; واکنش میلارد، واکنش های غیرآنزیمی بین آمینو اسیدهای آزاد و قندهای احیا کننده است که در رنگ قهوه ای،; طعم تلخ و شیرین و آروما های مختلف قهوه شرکت میکند.; واکنش میلارد در تهیه مو... ادامه مطلب